Mục đích cuối cùng của người học tiếng Trung là có thể giao tiếp tốt trong mọi tình huống: công việc, học tập và đời sống thường ngày. Hôm nay, ngoại ngữ Phước Quan chia sẻ cho các bạn 207 câu khẩu ngữ tiếng Hán thường dùng nhất của người Trung Quốc nhé!

207 câu khẩu ngữ tiếng Hán thường dùng

 1. 比较忙/ Bǐjiào máng/ Tương đối bận rộn, không có thời gian

 2. 不是我说你/ Bùshì wǒ shuō nǐ/ Không phải tôi nói bạn (trách bạn)

 3. 跟你说你也不懂/ Gēn nǐ shuō nǐ yě bù dǒng/ Nói với bạn, bạn cũng không hiểu

 4. 好累,好吧,好的/ Hǎo lèi, hǎo ba, hǎo de/ Được rồi, tốt thôi

 5. 好说好说/ Hǎoshuō hǎoshuō/ Yên tâm đi, được thôi

 6. 今晚我请/ Jīn wǎn wǒ qǐng/ Tối nay tôi mời

 7. 就这么定了/ Jiù zhème dìng le/ Cứ như vậy đi. (Đã giải quyết như vậy rồi)

 8. 举手之劳/ Jǔ shǒu zhī láo/ Dễ như trở bàn tay

 9. 看我的/ Kàn wǒ de/ Xem tôi đây nè

 10. 来电/ Lái diàn/ Rung động

 11. 下不去手/ Xià bù qù shǒu/ Không nở thẳng tay (ra tay)

 12. 先这样/ Xiān zhèyàng/ Cứ tạm như thế đã

 13. 有的是/ Yǒu de shì/ Vô khối, có dư

 14. 包在我身上/ Bāo zài wǒ shēn shàng/ Cứ để tôi lo

 15. 别价/ Bié jia/ Thế đâu có được

 16. 别拦着我/ Bié lán zhe wǒ/ Đừng ngăn tôi, đừng hù dọa tôi

 17. 怪不得呢/ Guàibùdé ne/ Thảo nào, hèn chi

 18. 还行/ Hái xíng/ Tàm tạm

 19. 看怎么说了/ Kàn zěnme shuōle/ Để xem như thế nào đã

 20. 另想着儿吧/ Lìng xiǎng zhāor ba/ Nghĩ kế hoạch khác đi

 21. 哪能啊/ Nǎ néng ā/ Đâu có

 22. 那有什么难的/ Nà yǒu shén me nán de/ Cái đó có khó gì

 23. 你怎么不早说呀/ Nǐ zěnme bù zǎo shuō ya/ Sao bạn không nói sớm

 24. 求人不如求己/ Qiúrén bùrú qiú jǐ/ Nhờ vả người khác không bằng nhờ bản thân

 25. 受不了/ Shòu bùliǎo/ Chịu không nổi

 26. 说句公道话/ Shuō jù gōngdào huà/ Nói cho công bằng

 27. 说真的/ Shuō zhēn de/ Nói thật đi

 28. 听说/ Tīng shuō/ Nghe nói

 29. 我认了/ Wǒ rèn le/ Tôi quen rồi

 30. 无所谓/ Wúsuǒwèi/ Chẳng sao, có là gì đâu

 31. 走着瞧/ Zǒuzhe qiáo/ Đợi đấy, chờ xem

 32. 爱谁谁/ Ài shéishéi/ Mặc kệ

 33. 板儿板儿的/ Bǎnr bǎnr de/ Đâu vào đấy rồi, chắc như đinh đóng cột

 34. 别跟我过不去啊/ Bié gēn wǒ guò bu qù ā/ Đừng làm khó dễ cho tôi, đừng gây khó khăn cho tôi

 35. 不甘心/ Bù gānxīn/ Không cam chịu, không cam lòng

 36. 不是故意的/ Bùshì gùyì de/ Không phải cố ý

 37. 凑合点儿吧/ Còuhé diǎnr ba/ Tiết kiệm một chút đi, chắc bóp một chút đi

 38. 放不下/ Fàng bùxià/ Không thể bỏ được

 39. 你少管我/ Nǐ shǎo guǎn wǒ/ Bớt lo cho tôi đi; Bớt chõ vào chuyện của tôi đi

 40. 挤对谁呢/ Jǐdui shéi ne/ Bôi bác ai đấy? Châm chọc ai đấy?

 41. 可话又说回来/ Kě huà yòu shuō huílái/ Nhưng nói đi phải nói lại

 42. 豁出去了/ Huō chu qù le/ Bằng bất cứ giá nào, bằng mọi giá, liều một phen

 43. 了不得了/ Liǎo bùdéle/ Không xong rồi; xảy ra chuyện rồi; nguy rồi; hỏng rồi

 44. 没法说/ Méi fǎ shuō/ Còn mặt mũi nào mà nói; nói thế nào đây; không còn cách nào để nói

 45. 哪儿啊/ Nǎr ā/ Đâu có

 46. 拿下/ Ná xià/ Lôi đi, giải quyết xong, xóa sổ

 47. 那又怎么样/ Nà yòu zěnmeyàng/ Thế thì đã sao, vậy thì sao nào

 48. 你放心/ Nǐ fàng xīn/ Bạn yên tâm

 49. 你这话什么意思/ Nǐ zhè huà shénme yìsi/ Anh nói thế có ý gì

 50. 实话实说/ Shí huà shí shuō/ Nói thẳng nói thật

 51. 谁怕谁呀/ Shéi pà shéi ya/ Ai sợ ai; ai hơn ai

 52. 谁认这个头啊/ Shéi rèn zhège tóu ā/ Ai nhận cái vạ cái vịt này chứ

 53. 谁说不是呢/ Shéi shuō bú shì ne/ Ai nói không phải vậy nào

 54. 说不清楚/ Shuō bu qīngchǔ/ Nói không rõ ràng

 55. 听我慢慢说嘛/ Tīng wǒ mànmàn shuō ma/ Nghe tôi từ từ nói

 56. 我不是那种人/ Wǒ bùshì nà zhǒng rén/ Tôi không phải loại người đó

 57. 我是男人/ Wǒ shì nánrén/ Tôi là đàn ông

 58. 我这不是来了吗/ Wǒ zhè bù shì lái le ma/ Tôi chẳng phải đến đây rồi sao

 59. (要个)说法/ (yào gè) shuōfǎ/ Làm rõ phải trái

 60. 也就这样了/ Yě jiù zhèyàng le/ Thế này là tốt rồi

 61. 一不留神神/ Yī bù liúshén/ (Vừa) Mới nhãng đi một chút

 62. 大腕儿/ Dàwànr/ Người có vai vế, người có tiếng tăm

 63. 话不能这么说/ Huà bùnéng zhème shuō/ Không thể nói như vậy

 64. 美女/ Měinǚ/ Mỹ nhân, người đẹp

 65. 那可没准/ Nà kě méizhǔn/ Thế thì chưa chắc đâu

 66. 我对你很有信心/ Wǒ duì nǐ hěn yǒu xìnxīn/ Tôi rất có niềm tin đối với anh

 67. 在说吧/ Zài shuō ba/ Sau hãy hay

 68. 这回看你的了/ Zhè huí kàn nǐ de le/ Lần này phải xem anh ra tay thôi, lần này trông cậy cả vào anh

 69. 跩/ Zhuǎi/ Vinh hiển, ngông nghênh

 70. 差不多/ Chàbùduō/ Tàm tạm

 71. 得了/ Dé le/ Xong rồi, đừng nói nữa, thôi đi

 72. 干吗去/ Gànmá qù/ Đi làm gì đấy (thế); đi đâu đấy (thế)

 73. 看上了/ Kàn shàng le/ Ưng ý rồi

 74. 了不起/ Liǎobùqǐ/ Giỏi, tài giỏi

 75. 你在考虑考虑/ Nǐ zài kǎolǜ kǎolǜ/ Anh suy nghĩ thêm (kỹ) đi

 76. 你自己好好儿想想吧/ Nǐ zìjǐ hǎohǎor xiǎng xiǎng ba/ Anh nên thử hỏi chính mình đi, anh nên hỏi chính mình thì hơn

 77. 牛/ Niú/ Giỏi, tài; Kiêu căng

 78. 太棒了/ Tài bàng le/ Tuyệt quá, tài quá, hay quá

 79. 雄起/ Xióng qǐ/ Cố lên, ra dáng

 80. 有话好好儿说/ Yǒu huà hǎohǎor shuō/ Có gì từ từ nói

 81. ''缘'' 来是你/ ''Yuán'' lái shì nǐ/ Người có duyên với anh (em) chính là em (anh)

 82. 在哪儿呢?/Zài nǎr ne?/ Đang ở đâu đấy?

 83. 真的/ Zhēn de/ Thật đấy

 84. 最近忙吗?/ Zuìjìn máng ma?/ Gần đây bận không?

 85. 不得了/ Bù dé liǎo/ Quá chừng, tài giỏi, nguy rồi

 86. 不是开玩笑吧/ Bú shì kāiwánxiào ba/ Không phải đùa chứ

 87. 可不是吗/ Kě búshì ma/ Chẳng phải vậy sao; đúng thế đấy

 88. 酷毙了/ Kù bì le/ Oách hết xảy, ngầu hết xảy

 89. 火得厉害/ Huǒ dé lìhài/ Nhộn nhịp ghê lắm, hưng thịnh lắm

 90. 没您不成/ Méi nín bù chéng/ Không có ngài không được (xong)

 91. 全仗您了/ Quán zhàng nín le/ Hoàn toàn phải dựa vào ngài rồi

 92. 是啊是啊/ shì ā shì ā/ Đúng vậy

 93. 帅呆了/ Shuài dāi le/ Bảnh trai

 94. 听您的/ Tīng nín de/ Nghe theo anh

 95. 别把我当人/ Bié bǎ wǒ dāng rén/ Đừng quá khách khí với tôi

 96. 不好意思/ Bù hǎo yìsi/ Xin lỗi (khi không có lỗi), thật ngại ngùng quá, thật không phải quá, thẹn thùng

 97. 不惜一切代价/ Bùxī yīqiè dàijià/ Bất chấp tất cả, không tiếc mọi thứ

 98. 丑话说在前头/ Chǒu huàshuō zài qián tóu/ Phải nói thẳng trước; mất lòng trước, được lòng sau

 99. 看花眼了/ Kàn huā yǎn le/ Nhìn hoa cả mắt

 100. 我是他的"粉丝"/ Wǒ shì tā de "fěnsī" / Tôi là fan của anh ấy

 101. 无处下嘴/ Wú chù xià zuǐ/ Không nuốt nổi

 102. 不怎么样/ Bù zěnmeyàng/ Chẳng làm sao

 103. 烦着呢/ Fánzhe ne/ Phiền quá thể; bực quá thể; lôi thôi quá thể

 104. 混得怎么样?/ Hún dé zěnme yàng?/ Sống thế nào?

 105. 那我就不客气了/ Nà wǒ jiù bù kèqì le/ Vậy tôi không khách sáo nữa

 106. 舍不得/ Shěbude/ Tiếc, tiếc rẻ; không nỡ

 107. 添堵/ Tiāndǔ/ Chết trâu lại thêm mẻ rìu

 108. 万万想不到/ Wàn wàn xiǎng bù dào/ Không sao ngờ được, sao có thể thế được

 109. 这不是拱火吗?/ Zhè bùshì gǒng huǒ ma?/ Đây chẳng phải là chọc giận (chọc tức) hay sao?

 110. 这不是下套吗?/ Zhè bùshì xià tào ma?/ Thế chẳng phải cài bẫy sao?

 111. 折了/ Shéle/ Lỗ, xù, thua

 112. 不在状态/ Bù zài zhuàngtài/ Xìu lơ, không phấn khích

 113. 差得太远了/ Chà dé tài yuǎn le/ Lạc hậu quá, kém quá xa

 114. 大锅饭/ Dà guō fàn/ Phân phối thu nhập theo kiểu cào bằng, nồi cơm chung, bát cơm thời bao cấp; lương bao cấp

 115. 倒霉/  Dǎoméi/ Xui xẻo, đen đủi; Thấy tháng (kinh), hành kinh

 116. 还真没看出来/ Hái zhēn méi kàn chūlái/ Thật vẫn chưa nhìn ra

 117. 就等着那一天吧/ Jiù děngzhe nà yītiān ba/ Cố đợi đến ngày ấy đi

 118. 来不及了/ Láibují le/ Không kịp rồi, muộn rồi

 119. 脸都丢尽了/ Liǎn dōu diū jìn le/ Mất mặt quá

 120. 全都红了眼/ Quán dōu hóng le yǎn/ Ai cũng ghen tị (ghen tức)

 121. 让您见笑了/ Ràng nín jiàn xiào le/ Để ngàu chê bai (cười) rồi

 122. 我哪儿会啊/ Wǒ nǎr huì ā/ Tôi đâu có biết, tôi đâu cần biết

 123. 我哪说得上话啊/ Wǒ nǎ shuō dé shàng huà ā/ Tôi nói có ăn thua gì chứ, tôi nói đâu có tích sự gì chứ

 124. 我是看蹭票的/ Wǒ shì kàn cèng piào de/ Tôi xem chạc (chùa) đấy

 125. 下台阶/ Xià táijiē/ Chống chế, phân bua, thoát khỏi

 126. 现了大眼了/ Xiàn le dà yǎn le/ Mất mặt mất mũi, không còn chút mặt mũi nào, là trò cười cho thiên hạ

 127. 一点小意思/ Yīdiǎn xiǎo yìsi/ Một chút lòng thành

 128. 这回栽大了/ Zhè huí zāidà le/ Lần này ngã đau rồi, lần này thê thảm rồi

 129. 这下完了/ Zhè xià wán liǎo/ Phen này nguy rồi, lần này gay go rồi

 130. 真够糟心的/ Zhēn gòu zāoxīn de/ Thật nẫu ruột rầu gan, thật nát ruột nát gan

 131. 指不上/ Zhǐ bù shàng/ Không thể trông mong, khó trông mong

 132. 走一步看一步/ Zǒu yī bù kàn yī bù/ Đi bước nào chắc bước ấy, đi bước nào biết bước ấy

 133. 露了一怯/ Lù le yīqiè/ Quê một cục, ê mặt vô số

 134. 不必了/ Bùbì le/ Không cần đâu

 135. 不管怎么说/ Bùguǎn zěnme shuō/ Nói gì đi nữa, nói gì thì nói, bất kể thế nào

 136. 都怪你/ Dōu guài nǐ/ Đều tại bạn

 137. 多新鲜呢/ Duō xīnxiān ne/ Có gì lạ chứ

 138. 废话/ Fèihuà/ Phí lời, nói có ích gì, lời bỏ đi

 139. 废物/ Fèiwù/ Đồ bỏ đi

 140. 该怎么办怎么办/ Gāi zěnme bàn zěnme bàn/ Nên làm thế nào thì làm thế ấy

 141. 够黄的/ Gòu huáng de/ Đồi trụy quá chừng

 142. 惯的/ Guàn de/ Cưng chiều quen, quen nuông chiều

 143. 另类/ Lìnglèi/ Trào lưu mới, kiểu khác đời, kiểu dị hợm

 144. 没感觉/ Méi gǎnjué/ Không có cảm xúc, không có cảm giác

 145. 你成吗/ Nǐ chéng ma/ Bạn được không

 146. 你太抬举我了/ Nǐ tài táijǔ wǒ le/ Bạn đề cao tôi quá

 147. 你也来了/ Nǐ yě lái le/ Bạn cũng đến rồi, bạn cũng đến đấy à

 148. 瞧你那德行/ Qiáo nǐ nà déxíng/ Xem bộ dạng của bạn kìa; Chẳng ra thể thống gì

 149. 让我怎么说你呢/ Ràng wǒ zěnme shuō nǐ ne/ Bảo phải nói thế nào đây

 150. 是人就会/ Shì rén jiù huì/ Là người phải biết

 151. 太不像话了/ Tài bù xiànghuà le/ Thật chẳng ra làm sao

 152. 太过分了/ Tài guòfèn le/ Quá đáng

 153. 闲的/ Xián de/ Nhàn rỗi quá đấy

 154. 要不然说你年轻呢/ Yào bùrán shuō nǐ niánqīng ne/ Nếu không đâu nói bạn còn trẻ (non) chứ

 155. 有着事儿吗/ Yǒu zhè shìr ma/ Có việc này sao

 156. 再怎么说也不行/ Zài zěnme shuō yě bùxíng/ Nói thêm gì nữa cũng vô ích

 157. 真是的/ Zhēn shì de/ Rõ thật là

 158. 八成是不行了/ Bāchéng shì bù xíng le/ Tám phần là không xong rồi

 159. 扯淡/ Chědàn/ Nói chuyện tầm phào

 160. 打耙/ Dǎ pá/ Nuốt lời

 161. 跌份/ Diē fèn/ Mất mặt

 162. 多事/ Duō shì/ Nhiều chuyện, lắm chuyện

 163. 跟着哄/ Gēn zhe hǒng/ Đua theo phong trào (mốt). a dua theo, hùa theo

 164. 还知道姓什么吗/ Hái zhīdào xìng shénme ma/ Còn đắc ý nỗi gì hả, còn chưa biết sao

 165. 好是好/ Hǎo shì hǎo/ Tốt thì có tốt

 166. 话可得讲清楚/ Huà kě dé jiǎng qīngchǔ/ Cần phải nói rõ ràng

 167. 活该/ Huó gāi/ Đáng đời

 168. 叫板/ Jiàobǎn/ Cố ý đối đầu (chọi), khiêu chiến

 169. 就会耍嘴皮子/ Jiù huì shuǎ zuǐ pízi/ Chỉ biết khua môi múa mép, chỉ biết nói suông

 170. 看上去很美/ Kàn shàngqù hěn měi/ Xem ra thì có vẻ đẹp, nhìn xa thì có vẻ đẹp

 171. 了不起呀/ Liǎobùqǐ ya/ Giỏi giang lắm sao, ghê gớm lắm sao

 172. 乱了套了/ Luànle tàole/ Loạn cả lên

 173. 没见过你这种人/ Méi jiànguò nǐ zhè zhǒng rén/ Chưa từng gặp loại người như bạn

 174. 没劲/ Méi jìn/ Bó tay, hết cách

 175. 那还用说/ Nà hái yòng shuō/ Thế thì...khỏi lo, còn cần...nói sao

 176. 那哪行啊/ Nà nǎ xíng ā/ Thế đâu có được

 177. 你累不累啊/ Nǐ lèi bù lèi ā/ Bạn có mệt không?

 178. 你以为你是谁呀/ Nǐ yǐwéi nǐ shì shéi ya/ Bạn cho rằng bạn là ai chứ

 179. 你怎么这么不知趣啊/ Nǐ zěnme zhème bùzhī qù ā/ Sao bạn vô duyên thế

 180. 你怎么知道的/ Nǐ zěnme zhīdào de/ Làm sao mà biết được

 181. 墙里开花墙外香/ Qiáng lǐ kāihuā qiáng wài xiāng/ Xa thơm gần thường, bụt nhà không thiêng

 182. 且得耗着呢/ Qiě dé hào zhe ne/ Còn phải chờ mòn con mắt đấy

 183. 水货/ Shuǐ huò/ Đồ buôn lậu, hàng lậu, hàng dỏm

 184. 谁也甭说谁/ Shéi yě béng shuō shéi/ Cùng nông cùng né, có khác gì đâu

 185. 说句不好听的/ Shuō jù bù hǎotīng de/ Nói câu khó nghe, nói không phải

 186. 死活看不上眼/ Sǐhuó kàn bù shàng yǎn/ Dù thế nào cũng không thích, nhất quyết không thích

 187. 下课/ Xià kè/ Tan học; thôi việc

 188. 现在可好/ Xiànzài kě hǎo/ Bây giờ quá tệ

 189. 想什么呢你/ Xiǎng shénme ne nǐ/ Bạn nghĩ viển vông gì thế, nghĩ chuyện trên trời dưới biển gì thế

 190. 一锤子买卖/ Yī chuízi mǎimài/ Chém đẹp một lần

 191. 一根筋/ Yī gēn jīn/ Cố chấp, ngang bướng

 192. 有病了/ Yǒu bìngle/ Có bệnh, mắc bệnh

 193. 有点找不着北/ Yǒu diǎn zhǎo bù zháo běi/ Lạ lẫm, khó hiểu

 194. 有没有搞错/ Yǒu méiyǒu gǎo cuò/ Có nhầm không đấy, có nhìn rõ không đấy

 195. 再说我跟你急/ Zài shuō wǒ gēn nǐ jí/ Còn nói nữa tôi sẽ giận bạn đấy

 196. 怎么说话呢/ Zěnme shuōhuà ne/ Nói kiểu gì thế

 197. 这不是拆台吗/ Zhè bùshì chāitái ma/ Đó chẳng phải là chọc gậy bánh xe hay sao

 198. 至于吗/ Zhìyú ma/ Nghiêm trọng thế sao, đến nỗi thế sao, không thể thế chứ

 199. 走后门/ Zǒu hòumén/ Đi cửa sau

 200. 报应/ Bàoyìng/ Báo ứng, quả báo

 201. 不服不行/ Bùfú bùxíng/ Không phục cũng không được

 202. 吃什么醋啊/ Chī shénme cù ā/ Ghen cái gì chứ, ghen tức gì nào

 203. 哪儿跟哪儿啊这是/ Nǎr gēn nǎr ā zhèshì/ Đây là quan hệ dây mơ rễ má gì hả

 204. PK就PK/ PK jiù PK/ Đấu loại trực tiếp

 205. 瞧把她美的/ Qiáo bǎ tā měi de/ Trong bộ điệu đắc ý của cô ta kìa

 206. 相当/ Xiāngdāng/ Chẳng kém ai

 207. 宰熟/ Zǎi shú/ Lường gạt người thân, càng quen càng lèn nhau

Chúc các bạn thành công!

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHƯỚC QUANG

❤️❤️❤️ Miễn 100% học phí cho học viên có hoàn cảnh khó khăn ❤️❤️❤️

Địa chỉ: 365 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0934.306.728 (gặp Cô Quang)

Email: tuequang1984@gmail.com

Website: https://ngoainguphuocquang.edu.vn

FanpageTrung Tâm Ngoại Ngữ Phước Quang - Tiếng Hoa Bình Tân


(*) Xem thêm